Cryptopia

https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=AU_BTC

Coinexchange

https://www.coinexchange.io/market/AU/BTC


BIGBITEX

https://www.bigbitex.com/market/AU-BTC


https://www.bigbitex.com/market/AU-BTC